Algemene voorwaarden

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.onkruid.nl, is het mogelijk dat de informatie die op de site staat onvolledig c.q. onjuist is. Dit kan echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de site zijn die van de auteur(s) en niet die van de redactie, de internetprovider of Uitgeverij Onkruid BV. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie zocht.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.onkruid.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. De site garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via www.onkruid.nl verkregen informatie. De informatie op de site wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Copyright
De rechten op deze website en de informatie behoren toe aan Uitgeverij Onkruid BV of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag de informatie en/of mogen andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Onkruid BV. In het bijzonder is het bezoekers uitdrukkelijk niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chatboxes of daarmee vergelijkbare discussiefora, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Onkruid BV.


Links naar websites van derden
Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het www.onkruid.nl domein liggen. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Uitgeverij Onkruid BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s.


Gebruik website
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Onkruid BV, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen www.onkruid.nl en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen, van de website gebruik te maken.

 

Het herroepingsrecht / Bestelling retourneren

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, na deze melding heeft u 14 dagen om het product te retourneren. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysiekewinkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

 

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

Indien u een gedeelte van de bestelling retour stuurt, zullen de leveringskosten van de heenzending niet terugbetaald worden.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen(voor Nederland, voor buitenland conform lokaal geldende tarieven) .