Advertentievoorwaarden 2019/2020

1. Definities

In deze advertentievoorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Adverteerder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of via een Mediabureau een Dienst afneemt van Onkruid b.v. in verband met het (doen) plaatsen van een Advertentie en/of in relatie daarmee tot het afsluiten van een Advertentieovereenkomst.
 2. Advertentie: de reclame-uiting of andere uiting van commerciële aard ten behoeve van Adverteerder, waaronder tevens begrepen advertorials.
 3. Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld.
 4. Advertentieovereenkomst: elke overeenkomst tussen Adverteerder en Onkruid b.v. die betrekking heeft op de levering van Diensten, waaronder ook begrepen een investeringsoverzicht (IO).
 5. Advertentieruimte: de ruimte die voor plaatsing van één of meerdere Advertenties dient te worden ingeruimd door Onkruid b.v.. Advertentieruimte kan worden uitgedrukt in aantallen pagina’s/paginadelen, aantal pixels en bytes, aantal plaatsingen, aantal social posts en aantal impressies.
 6. Advertentietarief: het actuele tarief voor de verschillende Diensten zoals gepubliceerd in de door Onkruid b.v. gepubliceerde tariefkaarten die gepubliceerd zijn op www.onkruid.nl.
 7. Advertentievoorwaarden: onderhavige Advertentievoorwaarden
 8. Diensten: de door Onkruid b.v. aan Adverteerder op basis van een Opdracht te leveren diensten. Onder de (digitale) Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie in een door Onkruid b.v. uitgegeven Medium, dan wel een medium waarbij Onkruid b.v. gerechtigd is via dat medium de betreffende Diensten te leveren, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op een Website, het aanbieden van de mogelijkheid tot sponsoring van of participatie in (een deel van) een Website, het ontwikkelen van sponsor en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander Medium of de sponsoring van door Onkruid b.v.  georganiseerde evenementen.
 9. Aanleverdeadline: uiterste datum waarop Onkruid b.v.  nog drukgereed materiaal van Adverteerder voor een specifieke advertentieplaatsing accepteert.
 10. Digitale Diensten: de door Onkruid b.v.  te leveren online diensten, waaronder in ieder geval verstaan het aanbieden van advertentieruimte op een Website, het plaatsen van links naar websites of een ander medium op een Website, het ontwikkelen van sponsor- en advertentie campagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander medium via een Website.
 11. Herplaatsing: elke volgende levering van een Dienst met betrekking tot dezelfde Advertentie.
 12. Investering Media Exposure: de door de Adverteerder na aftrek van kortingen, netto verschuldigde vergoeding voor de geleverde Diensten exclusief productiekosten.
 13. Mediabureau: een natuurlijk of rechtspersoon die krachtens last of volmacht van Adverteerder met Onkruid b.v.  een Advertentieovereenkomst sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt.
 14. Medium: een uitgave van Onkruid b.v en de bijbehorende uitgeefproducten zoals, maar niet beperkt tot, een online editie van een tijdschrift, e-mail nieuwsbrief, pluspropositie, social media special of een door Onkruid b.v geëxploiteerde Website.
 15. Opdracht: een opdracht tot plaatsing van één of meerdere Advertenties, al dan niet vallende onder een Advertentieovereenkomst.
 16. Optie: bevestigd voornemen van de Adverteerder tot het afnemen van (digitale) Diensten.
 17. Partijen: Adverteerder en Onkruid b.v gezamenlijk.
 18. Pluspropositie: commerciële bijlage in of bij een door Onkruid b.v uitgegeven tijdschrift.
 19. Website: een door Onkruid b.v aangeboden website, mobiele website, applicatie, white label versie van een (mobiele) website of applicatie of ander digitaal medium dat Onkruid b.v bezit en/of exploiteert.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle Advertentieovereenkomsten die tussen Adverteerder en Onkruid b.v mondeling dan wel schriftelijk worden afgesloten zijn deze Advertentievoorwaarden van toepassing en deze Advertentievoorwaarden maken dan ook integraal onderdeel uit van iedere Advertentieovereenkomst.

2.2 Door het sluiten van een Advertentieovereenkomst gaat Adverteerder akkoord met deze Advertentievoorwaarden.

2.3 Eventueel door Adverteerder gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.4 Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze Advertentievoorwaarden afwijken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Advertentievoorwaarden onverkort van kracht.

2.5 Onkruid b.v heeft te allen tijde het recht om deze Advertentievoorwaarden te wijzigen. Onkruid b.v zal de Adverteerder vooraf schriftelijk informeren over substantiële wijzigingen in de Advertentievoorwaarden. De wijzigingen in de Advertentievoorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds lopende Advertentieovereenkomsten. Met het geven van een nieuwe opdracht een Advertentie te plaatsen of andere Dienst af te nemen (Herplaatsingen daar mede onder begrepen) door Adverteerder na wijziging van de Advertentievoorwaarden wordt de Adverteerder geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

2.6 Deze Advertentievoorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

2.7 Bij tegenstrijdigheden tussen de Advertentieovereenkomst, deze Advertentievoorwaarden en/of andere voorwaarden waarnaar in deze Advertentievoorwaarden is verwezen, geldt de volgende rangorde: 1. Advertentieovereenkomst, 2. Advertentievoorwaarden, 3. Eventuele andere van toepassing verklaarde voorwaarden.

3. Totstandkoming, inwerkingtreding en duur van de Advertentieovereenkomsten

3.1 Alle door Onkruid b.v gedane aanbiedingen/offertes zijn eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende een periode van veertien (14) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De Advertentieovereenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van de aanbieding/offerte door Adverteerder. Een Advertentieovereenkomst kan ook bestaan uit een door Onkruid b.v aan Adverteerder verzonden opdrachtbevestiging van de gemaakte afspraken per brief of e-mail.

3.2 Onkruid b.v heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot het aangaan van een Advertentieovereenkomst te weigeren.

3.3 Indien door bijzondere omstandigheden (bijv. grote spoed) geen aanbieding/offerte door Onkruid b.v is verstrekt én geen Advertentieovereenkomst dan wel bevestiging per brief of e-mail aan Adverteerder is verzonden, dan wordt de Advertentieovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen door de feitelijke uitvoering door Onkruid b.v van een opdracht van Adverteerder.

3.4 De mogelijkheid om Diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een tijdschrift is beperkt en kan per tijdschrifttitel en per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt Onkruid b.v zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van opdrachten van Adverteerder op speciale posities zoals genoemd op de tariefkaarten. Met andere wensen van Adverteerder wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een opdracht worden aanvaard.

3.6 Tenzij anders overeengekomen, gelden de in de aanbieding, offerte of Advertentieovereenkomst genoemde prijzen en overige voorwaarden niet voor herplaatsingen van de Advertentie, voor plaatsingen van een nieuwe Advertentie of voor wijzigingen van een Advertentieovereenkomst.

3.7 Indien een Mediabureau of een andere derde direct of indirect namens Adverteerder optreedt, staat deze namens Adverteerder in voor nakoming van de Advertentieovereenkomst.

3.8 Onkruid b.v is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van het door Onkruid b.v uitgegeven Medium naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij Onkruid b.v ervoor zal zorgen dat het betreffende Medium ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief gelijkwaardig blijft. Onkruid b.v is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om een door haar uitgegeven Medium op ieder moment te staken. In dat geval is zij niet verplicht nog enige levering van Diensten uit te voeren en is Onkruid b.v gerechtigd de Advertentieovereenkomst op te zeggen, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade aan Adverteerder. Adverteerder heeft dan recht op terugbetaling van advertentiegelden ten aanzien van de op dat moment nog niet geplaatste Advertenties.

3.9 Een Advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor de in de Advertentieovereenkomst overeengekomen periode en wordt geacht te zijn beëindigd door voltooiing van alle wederzijdse verplichtingen.

4. Opties

4.1 Op verzoek van Adverteerder kan Onkruid b.v een Optie verlenen op de levering van een Dienst voor een bepaalde duur.

4.2 Niet ingeroepen Opties vervallen van rechtswege aan het einde van de door Onkruid b.v aangegeven duur van de Optie. Indien geen duur is overeengekomen, vervalt de Optie op de levering van Diensten niet zijnde digitale Diensten, uiterlijk 14 dagen vóór de Aanleverdeadline. Ten aanzien van digitale Diensten geldt dat de Optie in ieder geval 14 dagen vóór de beoogde startdatum van de campagne waar de Optie betrekking op heeft vervalt.

4.3 Onkruid b.v is te allen tijde gerechtigd om verleende Opties te annuleren zonder opgave van redenen. Echter indien aan Adverteerder een Optie is verleend en een derde de door Adverteerder gereserveerde advertentieruimte wenst te kopen, kan Onkruid b.v Adverteerder verzoeken om per ommegaande doch uiterlijk binnen één werkdag te beslissen of zij de advertentieruimte wenst af te nemen. Indien Adverteerder afwijzend of niet binnen deze termijn reageert, is Onkruid b.v gerechtigd om de advertentieruimte aan een derde te verkopen.

5. Aanlevering van Advertentiemateriaal en plaatsing Advertenties

5.1 Adverteerder draagt het risico van de tijdige, volledige en juiste aanlevering van de Advertentie(s) ongeacht de wijze van aanlevering. Adverteerder neemt daarbij de door Onkruid b.v gegeven aanleverspecificaties in acht. De aanleverspecificaties, met uitzondering van digitale Diensten, zoals de aanlever- en sluitingsdata zijn te vinden op de tariefkaart die zijn gepubliceerd op de Website van het betreffende Medium. Indien Adverteerder aan Onkruid b.v niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet Advertentiemateriaal en/of –materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken Medium levert, heeft Onkruid b.v het recht aan Adverteerder de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.

5.2 Voor zover de Opdracht betrekking heeft op het leveren van Diensten niet zijnde Digitale Diensten, moet het Advertentiemateriaal in het bezit zijn van Onkruid b.v vóór de door Onkruid b.v vastgestelde Aanleverdeadline van (de editie van) het betrokken Medium. Onkruid b.v behoudt zich het recht voor om Advertentiemateriaal dat na de Aanleverdeadline in het bezit van Onkruid b.v is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de Investering Media Exposure en eventueel gemaakte productiekosten, dan wel haar recht om extra kosten in rekening te brengen indien wel kan worden geplaatst.

5.3 Ten aanzien van de levering van Digitale Diensten gelden de aanleverspecificaties als genoemd op de verschillende Websites. In ieder geval geldt hierbij, tenzij ten aanzien van de specifieke advertentievorm andere voorschriften zijn overeengekomen dat Adverteerder er voor zorg dient te dragen dat:

i) Voor het publiek duidelijk moet zijn dat het om een Advertentie gaat;

ii) Het Advertentiemateriaal voldoet aan de voorschriften ten aanzien van bestandsformaten, afmetingen en groottes als genoemd in de aanleverspecificaties waarnaar hierboven is verwezen;

iii) Indien aan de Advertentie een URL is gekoppeld, dit een werkende URL betreft;

iv) Het Advertentiemateriaal past bij de uitstraling van de Website waarop de Advertentie dient te worden geplaatst;

v) Onkruid b.v keurt de Advertentie vooraf. Adverteerder dient er daarom zorg voor te dragen dat een preview van het Advertentiemateriaal ten minste 7 werkdagen voor start van de campagne aan Onkruid b.v ter beoordeling wordt voorgelegd;

vi) Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk 5 werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van Onkruid b.v. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van Onkruid b.v, vervalt iedere aansprakelijkheid van WPG voor de correcte uitvoering van de overeengekomen Diensten;

vii) Geluid in Advertenties is alleen toegestaan na muisclick.

5.4 Voor Plusproposities geldt het volgende:

a. Minimum en maximum formaten, gewicht en dikte van Plusproposities en andere voorwaarden worden door Onkruid b.v vermeld in de offerte of bevestiging van de Opdracht.

b. Naast de Advertentievoorwaarden gelden ook de Aanlevercondities Inserts en Sachets die apart worden toegezonden. Onkruid b.v accepteert geen enkele aansprakelijkheid als een Pluspropositie wordt geweigerd als deze niet conform de aanleverspecificaties wordt geleverd bij haar drukkerij en afwerkbedrijf.

c. Plusproposities mogen geen gassen of gevaarlijke stoffen bevatten.

d. Bij het opplakken van Plusproposities moet rekening worden gehouden met een zekere schommeling (van circa -5 en +5 mm en een hoek van -10 en +10 graden).

e. Het mee hechten c.q. opplakken van Plusproposities in de gehele oplage van het desbetreffende tijdschrift kan Onkruid b.v niet garanderen. In ca. 3 % van de oplage moet rekening worden gehouden met het ontbreken respectievelijk het onjuist opgeplakt c.q. meegehecht zijn van de Pluspropositie.

f. Onkruid b.v streeft ernaar zo exact mogelijke drukoplagen te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor eventuele tekorten of overschotten van Plusproposities ten gevolge van een afwijking van de drukoplage van een tijdschrift alsmede voor eventuele daaruit voortvloeiende schade voor Adverteerder.

g. Het insteken van los materiaal gebeurt op een willekeurige positie. Onkruid b.v is niet verantwoordelijk voor de positie van het ingestoken materiaal.

5.5 Onkruid b.v neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door Adverteerder ter beschikking gestelde materiaal. Onkruid b.v is niet aansprakelijk voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

5.6 Adverteerder dient haar netwerk te beveiligen met de juiste antivirussoftware. Adverteerder dient er voor te zorgen dat er geen virussen en andere eigenschappen kleven aan het aangeleverde Advertentiemateriaal dat schadelijk is voor de hard- en/of software van Onkruid b.v.

5.7 Onkruid b.v informeert Adverteerder zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail, indien een Advertentie lijdt aan een gebrek of anderszins ongeschikt is voor plaatsing. Adverteerder dient dan per ommegaande te zorgen voor een nieuwe versie van de Advertentie.

5.8 Adverteerder dient er zorg voor te dragen en garandeert dat een Advertentie respectievelijk Pluspropositie voldoet aan alle vereisten gesteld in toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de bepalingen van de Regelen voor het Advertentiewezen van de Stichting ROTA (beschikbaar op www.stichtingrota.nl), zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code, de aanwijzingen en aanbevelingen van de Reclame Code Commissie en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (K.O.A.G.) en de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) en de normen die aan advertenties in het maatschappelijke verkeer worden gesteld. Derhalve garandeert Adverteerder dat een Advertentie in het bijzonder, maar niet limitatief, voldoet aan de volgende eisen:

i) Adverteerder dient in de Advertentie duidelijk en ondubbelzinnig identificeerbaar te zijn en de Advertentie dient als zodanig herkenbaar te zijn als een commerciële uiting van Adverteerder;

ii) een Advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van Adverteerder;

iii) een Advertentie mag niet beledigend, aanstootgevend of misleidend zijn, in strijd met de goede zeden, in strijd met rechten van derden, onrechtmatig jegens een derde of in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd;

iv) een Advertentie mag bovendien de reputatie van WPG niet schaden;

v) een Advertentie mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten, portretrechten en merkrechten.

5.9 Onkruid b.v mag aanwijzingen over adverteren van de bevoegde autoriteiten, waaronder het Commissariaat van de Media, de Reclame Code Commissie en haar beroepsinstantie (het College van Beroep), de Keuringsraad Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG), de Autoriteit Financiële markten (AFM), en hun rechtsopvolgers, opvolgen. Indien die aanwijzingen daartoe aanleiding geven, heeft Onkruid b.v het recht het Advertentiemateriaal conform deze aanwijzingen aan te passen.

5.10 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent Onkruid b.v Adverteerder geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten/diensten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Onkruid b.v tevens vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en willekeurig te plaatsen.

5.11 Onkruid b.v zal een Advertentie plaatsen op de wijze als is overeengekomen in de Advertentieovereenkomst mits Adverteerder de Advertentie conform de aanleverspecificaties heeft aangeleverd. Onkruid b.v garandeert echter geen exacte reproductie en Adverteerder dient rekening te houden met kleur- en drukafwijkingen. Bovendien staat Onkruid b.v niet in voor de kwaliteit van de weergave van online Advertenties.

5.12 De Digitale Diensten worden door Onkruid b.v zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.

5.13 Onkruid b.v draagt geen verantwoordelijkheid voor de mate waarin met de plaatsing van de Advertentie succes wordt bereikt, noch voor de mate waarin daarmee het beoogde publiek wordt bereikt.

5.14 Onkruid b.v is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het Advertentiemateriaal.

5.15 Onkruid b.v zal Adverteerder één (1) bewijsexemplaar gratis doen toekomen van het gedrukte Medium waarin de Advertentie is geplaatst. Indien Adverteerder meerdere exemplaren wenst, kunnen die tegen de door Onkruid b.v vastgestelde prijs worden verkregen.

6. Recht tot weigering en opschorting

6.1 Onkruid b.v is te allen tijde gerechtigd om de levering van (digitale) Diensten te weigeren in geval van verandering van formaat, wijziging van verschijningsfrequentie, wijziging van drukprocedé, technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Advertenties of Plusproposities alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het Medium waarin de Advertentie geplaatst zou worden dan wel andere zwaarwegende redenen van de kant van WPG.

6.2 Onkruid b.v is tevens gerechtigd om de verlening van overeengekomen Diensten te weigeren, indien de Advertentie niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze Voorwaarden en/of de Advertentieovereenkomst, waaronder strijdigheid met de wet- en regelgeving en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door WPG (artikel 5). Weigering tot levering van de Diensten op bovenstaande gronden (artikel 6.1 en dit artikel 6.2) laat de verplichting van Adverteerder de overeengekomen Diensten (Investering Media Exposure en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.

6.3 In geval Adverteerder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Advertentievoorwaarden of Advertentieovereenkomst vermelde voorwaarden, is WPG gerechtigd - onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze - de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

6.4 Onkruid b.v heeft tevens het recht om Diensten niet zijnde digitale Diensten die voor een bepaald Medium zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat Medium te verplaatsen. Dit wordt altijd eerst overlegd met Adverteerder.

6.5 De overeengekomen startdatum van de Digitale Diensten is een streefdatum. Onkruid b.v behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Onkruid b.v toe te rekenen) omstandigheden, de levering van deze Digitale Diensten uit te stellen. Indien de startdatum door Onkruid b.v wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Adverteerder bestaan uit het alsnog leveren door Onkruid b.v van de Digitale Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten, een en ander in goed overleg tussen Adverteerder en Onkruid b.v.

7. Klachten over geplaatste Advertenties

Een eventuele klacht ten aanzien van de door Onkruid b.v geleverde Diensten dient uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na verschijningsdatum van de betreffende editie van het Medium schriftelijk of per e-mail aan Onkruid b.v kenbaar te worden gemaakt. Indien er binnen voornoemde periode geen klacht over de geplaatste Advertentie door Onkruid b.v is ontvangen, wordt WPG geacht de Advertentieovereenkomst deugdelijk te zijn nagekomen.

8. Tarieven en betaling

8.1 Tenzij anders overeengekomen, zullen de in rekening te brengen tarieven dan wel vergoedingen gebaseerd zijn op de actuele per Medium en/of (digitale) Dienst van toepassing zijnde tariefkaart van Onkruid b.v.

8.2 Onkruid b.v behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met Adverteerder overeengekomen opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Adverteerder heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.

8.3 Tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt, wordt iedere uitvoering van een (digitale) Dienst door Onkruid b.v afzonderlijk gefactureerd. De verzending van de facturen geschiedt conform de met Adverteerder gemaakte afspraken. Als de factuur per e-mail wordt verstuurd komt het recht op een ‘papieren factuur’ te vervallen.

8.4 Adverteerder zal voor de door Onkruid b.v geleverde Diensten de in de advertentieovereenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in de Advertentieovereenkomst aangewezen wijze. Alle in de Advertentieovereenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

8.5 Onkruid b.v heeft het recht om de extra kosten die worden veroorzaakt door het niet deugdelijk dan wel niet conform de specificaties aanleveren van het advertentiemateriaal, in rekening te brengen in aanvulling op de overeengekomen advertentietarieven dan wel vergoedingen.

8.6 Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is Onkruid b.v gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten. Alle facturen van Onkruid b.v dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door Adverteerder te worden voldaan op de wijze als aangegeven op de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is Adverteerder van rechtswege in verzuim en is Onkruid b.v gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen verhoogd met 2 %, berekend over het openstaande bedrag. Daarnaast is Onkruid b.v gerechtigd om, indien Adverteerder ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar gemaakte incassokosten voor rekening van Adverteerder te brengen. De incassokosten hiervan worden gefixeerd op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 Euro, vermeerderd met rente inclusief administratiekosten. Tussentijds aan Adverteerder toegezonden aanmaningen of overzichten van openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nimmer verwerking van recht in ter zake van vertragingsrente of kosten, ook niet indien facturen in hoofdsom zijn voldaan en deze niet meer als zodanig in aanmaningen of overzichten voorkomen.

8.7 Adverteerder mag verschuldigde betalingen niet opschorten of verrekenen met een vordering die Adverteerder eventueel heeft op Onkruid b.v.

8.8 Onkruid b.v verleent 15% korting (bureaukorting) op het door Adverteerder verschuldigde bruto bedrag (minus kortingen), indien de verleende Diensten door bemiddeling van een erkend Mediabureau tot stand zijn gekomen, op voorwaarde dat dit Mediabureau als zodanig is geregistreerd door de Commissie voor de Verlening van Registraties van de Stichting ROTA en diens bemiddeling door Onkruid b.v is aanvaard. De korting wordt niet verleend als dit Mediabureau naar het oordeel van Onkruid b.v een of meer aan de registratie verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk heeft nageleefd.

8.9 Indien voor het vaststellen van de vergoeding met betrekking tot de levering van digitale Diensten gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van Onkruid b.v leidend. Naar in de industrie gebruikelijke standaarden zal een verschil tot 10% tussen gemeten clicks en ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien. Indien het verschil tussen de gemeten clicks en ad impressions groter is dan 10%, dan zullen Partijen gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vast staat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van Onkruid b.v leidend voor de vaststelling van de vergoeding.

8.10 Als de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke positie, of een Pluspropositie of andere uiting waarvoor Onkruid b.v in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van de Adverteerder geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Aanleverdeadline, dan moet de toeslag als vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Adverteerder betaald worden.

8.11 Vragen met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Onkruid b.v te worden gericht, bij gebreke waarvan de vordering vervalt.

9. Annulering

9.1 Bij annulering door Adverteerder van enige opdracht met betrekking tot te leveren Diensten niet zijnde digitale Diensten is Adverteerder de navolgende vergoeding verschuldigd aan Onkruid b.v. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:

Ter zake zijn de Aanleverdeadlines van toepassing zoals vermeld voor de desbetreffende titels op de betreffende Website(s). Het bepaalde in artikel 9.2 is eveneens van toepassing.

9.2 In geval van eenzijdige beëindiging door Adverteerder van een opdracht met betrekking tot te leveren Diensten waarbij Onkruid b.v ten behoeve van de te leveren Diensten reeds kosten heeft gemaakt of werkzaamheden heeft verricht (bijvoorbeeld bij samenwerking inzake advertorials, redactionele samenwerkingen, sponsored en commerciële inserts, marketing partnership overeenkomsten, etc.), is Adverteerder verplicht aan Onkruid b.v de door haar in dat kader verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden, een en ander onverminderd het bepaalde in 9.1 en/of 9.4.

9.3 Indien de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke, speciale positie of andere uiting waarvoor Onkruid b.v in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Adverteerder geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Aanleverdeadline, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Adverteerder worden betaald.

9.4 Bij annulering door Adverteerder van de door Onkruid b.v te leveren digitale Diensten, is Adverteerder de volgende bedragen verschuldigd:

(a) alle kosten die Onkruid b.v reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Adverteerder, indien Onkruid b.v bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld; en

(b) een annuleringsvergoeding die wordt vastgesteld met behulp van onderstaande tabel. Het eventueel door Adverteerder reeds teveel betaalde zal door  worden terugbetaald.

Dagen tussen annulering en Aanleverdeadline

Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen Diensten overeengekomen vergoeding

31 dagen of meer:

0%

tussen 30 en 15 dagen:

25%

tussen 14 en 8 dagen:

50%

tussen 7 en 4 dagen:

75%

minder dan 3 dagen:

100%

10. Aansprakelijkheid

10.1 Onkruid b.v voert de door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Onkruid b.v is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van Adverteerder verband houdend met of voortvloeiend uit het Advertentieovereenkomsten of de Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Onkruid b.v.

10.2 De aansprakelijkheid van Onkruid b.v beperkt zich tot herplaatsing/ herlevering van de Diensten, zoals overeengekomen met Adverteerder. Adverteerder heeft geen recht op enige andere (financiële) compensatie.

 

10.3 Adverteerder draagt het risico van fouten in de uitvoering van telefonisch en op andere wijze geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Adverteerder door Onkruid b.v. Adverteerder draagt tevens het risico van fouten in Advertenties ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van de zijde van Onkruid b.v

10.4 Onkruid b.v is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen Adverteerder en diens contractspartijen.

11. Overmacht

11.1 Indien een van de Partijen de afspraken uit de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst niet of niet tijdig kan nakomen wegens overmacht, worden die afspraken opgeschort voor een termijn van één (1) maand te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende partij had dienen na te komen, met als voorwaarde dat daar op dat moment genoeg inventory/ruimte voor is. Elke partij is gerechtigd de Advertentieovereenkomst dan wel de afspraken uit de opdracht per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van voornoemde termijn voortduurt. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers van WPG, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Onkruid b.v of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

11.2 In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

11.3 Indien Onkruid b.v door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van tijdschriften is verhinderd een advertentieopdracht dan wel een andere opdracht uit te voeren, dan heeft Onkruid b.v het recht om de uitvoering van die opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder te zijn gehouden. In deze gevallen is Onkruid b.v verplicht Adverteerder zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

12. Duur/ontbinding

12.1 Tenzij anders overeengekomen in de Advertentieovereenkomst, gaat de contracttermijn in op de datum van levering van de eerste Diensten. Als die eerste Dienst niet binnen drie maanden na het sluiten van de Advertentieovereenkomst geplaatst, dan zal de Advertentieovereenkomst geacht worden te zijn ingegaan op de dag, waarop deze drie maanden zijn verstreken.

12.2 Als de in een Advertentieovereenkomst overeengekomen Diensten niet binnen de contracttermijn kunnen worden afgenomen, kan de Adverteerder bij Onkruid b.v voor afloop van de contracttermijn een schriftelijk verzoek indienen voor een verlenging van de contracttermijn van ten hoogste twee maanden ter verlening van het restant van de Diensten. Als Onkruid b.v met deze verlenging akkoord gaat, dan gelden voor deze periode de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden. In geval van uitvoering op verzoek van Adverteerder van een Pluspropositie-opdracht tegen een later gekozen datum, behoudt Onkruid b.v zich het recht voor de overeengekomen prijs aan inmiddels gestegen kostencomponenten aan te passen. Als de Adverteerder na afloop van de (verlengde) contracttermijn minder dan de overeengekomen advertentieruimte heeft geplaatst, vervalt na afloop van de (verlengde)contracttermijn voor de Opdrachtgever het recht op de Diensten, met behoud van de verplichting om de resterende gecontracteerde Diensten onmiddellijk te betalen.

12.3 Partijen hebben het recht de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien:

- de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

- de andere partij het eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt;

- beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de andere partij;

- de andere partij haar onderneming dan wel haar activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt of ontbindt, waaronder voor Onkruid b.v onder meer wordt verstaan het staken van een door haar uitgegeven tijdschrift of Website ten aanzien waarvan de opdracht is verstrekt;

- de levering van de overeengekomen Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet-en regelgeving; en

- de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit het Advertentiecontract ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.

12.4 Onkruid b.v heeft het recht om de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien Onkruid b.v Adverteerder niet voldoende kredietwaardig acht.

13. Privacy en Cookies

13.1 De persoonsgegevens van Adverteerder worden opgenomen in een klanten/ gegevensbestand en verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van Onkruid b.v. Onkruid b.v zal ervoor zorgen dat de persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische maatregelen treffen om deze gegevens te beschermen tegen elke vorm van onwettige verwerking.

13.2 Op de verwerking van de persoonsgegevens is het privacy en cookie statement van Onkruid b.v van toepassing zoals gepubliceerd op de website van Onkruid b.v  alsmede de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

13.3 Persoonsgegevens die als onderdeel van de opdracht door Onkruid b.v worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van Onkruid b.v, tenzij Partijen afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit aangaande deze persoonsgegevens.

13.4 Indien Adverteerder én eventuele door haar ingeschakelde derde(n) een Cookie wenst toe te voegen aan materiaal dat Onkruid b.v op een Website staat Adverteerder er voor in dat:

1. als daarbij gebruik wordt gemaakt van een eerder buiten de Websites geplaatste Cookie, op Adverteerder de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid rust dat de bezoeker daarbij is geïnformeerd en toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen (conform alle wettelijke vereisten);

2. alleen gebruik wordt gemaakt van een Cookie als van de bezoeker toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen;

Adverteerder is slechts gerechtigd de gegevens die met het gebruik van de Cookie worden verzameld te gebruiken voor zover vereist voor de afname van de Dienst. Ieder ander (verder) gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan.

13.5 Onkruid b.v vindt het belangrijk dat het gebruiksgemak van haar websites zo groot mogelijk is. Om die reden faciliteert zij de informatievoorziening over het gebruik van Cookies en de mogelijkheid voor Adverteerder om toestemming voor het gebruik van Cookies te verkrijgen. Adverteerder heeft via de websites van Onkruid b.v.  kennis genomen van de manier waarop Onkruid b.v bezoekers over het gebruik van Cookies informeert en toestemming verkrijgt en Adverteerder geeft met het verstrekken van een opdracht tot het plaatsen van Advertenties aan Onkruid b.v te kennen deze werkwijze te aanvaarden. Adverteerder erkent dat zij eindverantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de Cookies en daarmee ten volle aansprakelijk is voor het eventueel gebruiken van een Cookie zonder de daartoe vereiste toestemming van een bezoeker is verkregen. Adverteerder erkent dat Onkruid b.v niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is in het geval Adverteerder geen bewijs kan leveren van door de bezoeker verleende toestemming, ook in het geval die toestemming zou zijn verleend bij een bezoek aan een Website.

13.6 Onkruid b.v zal het gebruik van Cookies via haar Websites (steekproefsgewijs) controleren. Indien daarbij wordt geconstateerd dat Adverteerder (dan wel haar eventuele Adverteerder(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) handelt (handelen) in strijd met het in deze Advertentievoorwaarden ten aanzien van het gebruik van Cookies bepaalde, zal Onkruid b.v Adverteerder daarover informeren met het verzoek de bepalingen van deze Advertentievoorwaarden alsnog na te leven (waarschuwing). Indien Adverteerder (dan wel haar eventuele Adverteerder(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) ondanks deze waarschuwing in strijd met het bepaalde in deze Advertentievoorwaarden blijft handelen, zal Onkruid b.v de levering van de Dienst(en) aan Adverteerder opschorten. De Diensten worden hervat indien Adverteerder binnen vijf (5) werkdagen nadat de Diensten zijn opgeschort kan aantonen dat bij het hervatten van de Dienst (alsnog) aan de Advertentievoorwaarden wordt voldaan. Weet Adverteerder dit niet binnen vijf (5) werkdagen na opschorting van de Dienst aan te tonen, dan wordt de verstrekte opdracht als ontbonden beschouwd. Adverteerder blijft in dat geval de volledig overeengekomen vergoeding voor deze opdracht verschuldigd aan Onkruid b.v.

14. Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle auteurs en andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door Onkruid b.v vervaardigde dan wel uitgegeven Media, berusten bij Onkruid b.v dan wel de door haar ingeschakelde derden. Hieronder vallen teven de rechten op de door Onkruid b.v in opdracht van Adverteerder vervaardigde werken zoals Advertenties.

14.2 De inhoud van de door Onkruid b.v vervaardigde Media, mag niet door of met medewerking van Adverteerder worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook tenzij Onkruid b.v daartoe haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

14.3 Adverteerder verklaart dat het door haar aangeleverde Advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder auteursrechten, portretrechten en merkrechten.

15. Inschakeling derden

Onkruid b.v heeft het recht bij de uitvoering van de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.

16. Geheimhouding

16.1 Partijen zijn verplicht, zowel gedurende de looptijd van de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden hen bekend te zijn.

16.2 Partijen zullen redelijke maatregelen nemen ten aanzien van personeel of derden om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.

16.3 Bovenstaande geheimhoudingsplicht bestaat niet indien en voor zover:

(a) een Partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie;

(b) de informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet; en

(c) ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, zonder gebruik te maken van de verstrekte informatie.

17. Overdracht

Het is Onkruid b.v toegestaan de in enige overeenkomst met de Adverteerder omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe Adverteerder reeds nu voor alsdan haar medewerking verleent. Adverteerder kan rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met WPG niet aan derden overdragen, tenzij Adverteerder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe heeft gekregen van WPG.

18. Nietig- of vernietigbaarheid

Indien en voor zover op enige bepaling van deze Advertentievoorwaarden, de Advertentieovereenkomst en/of van enige andere overeenkomst tussen Partijen geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter van deze Advertentievoorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op deze Advertentievoorwaarden, de Advertentieovereenkomst en eventuele andere opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen tussen Onkruid b.v en Adverteerder zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 20 november 2017.

Op die datum vervallen eerder gepubliceerde Voorwaarden